Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Журба Олег Іванович

 

 Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти:1983 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету ім. 300-ліття Возз’єднання України з Росією. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Доктор історичних наук з 2004 р. Вчене звання професор отримав 2007 р.

    Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

03.11.1989 р. «Деятельность Киевской археографической комиссии по изданию и изучению источников по истории Украины периода феодализма» (07.00.02 - історія СРСР; 07.00.09 - історіографія та джерелознавство). Спеціалізована вчена рада у Дніпропетровському державному університеті (науковий керівник – проф. М.П. Ковальський, голова ради – проф. А.М. Черненко).

Захист докторської дисертації:

10.03.2004 р. «Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIХ ст.» (07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спеціалізована вчена рада у Дніпропетровському національному університеті (науковий консультант – голова спецради, проф. А.Г. Болебрух, головуючий на засіданні спецради – проф. В.В. Іваненко)

 Наукові інтереси.

Історія української історичної науки. Історія археографії. Теорія і історія історичного знання. Теорія і історія архівознавства. Проблеми регіональної історіографії. Проблеми формування і функціонування «цеху істориків» як професійної субкультурної корпорації.

    Основні наукові праці.

Монографії:

 1. Київська археографічна комісія. 1843 –1921: Нарис історії і діяльності / О.І. Журба. – К.: Наук. думка,1993. – 183 с.
 2. Становлення української археографії: люди, ідеї інституції / О.І. Журба. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 316 с.

 

Статті:

 1. Образ «української історіографії» другої половини XVIII – першої половини XIX ст. в історичній літературі / О.І. Журба // Historia-mentalność-tożsamość: Miejsce i rola historii oraz histoyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 – S. 124 – 130.
 2. Політичні ідеали малоросійського дворянства другої половини XVIII – першої половини XIX ст. в історіографії / О.І. Журба // Historia-mentalność-tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii / Pod red. Karoliny Polasik-Wrzosek, Wojcecha Wrzoska I Leonida Zaszkilniaka. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego. 2010. – S. 165 – 173.
 3. У боротьбі за історичну пам’ять регіону: малоросійська історіографічна експансія на Правобережжя в середині XIX століття / О.І. Журба // Історія – ментальність – ідентичність. – Л.: ПАІС, 2011. – Вип. IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX  – першій половині ХХ століття: колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка, Йоанни Пісуліньської, Павла Сєрженґи. – С. 174 – 180.
 4. Проблемы историографического районирования в презентациях истории украинского историописания  / О.И. Журба // Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: Материалы XXIII междунар. науч. конф. Москва 27 – 29 янв. 2011 / Отв. ред. М.Ф. Румянцева. – М.: РГГУ, 2011. – С. 59 – 70.
 5. Региональное историописание второй половины XVIII – первой половины XIХ вв. в плену «украинского национального возрождения» (проблемы украинской исторической и историографической культуры) / О.И. Журба // Мир историка: историографический сборник / под ред. В.П. Корзун, С.П. Бычкова. – Вып. 8. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – С. 124 – 165.
 6. «Внутренняя колонизация» и освоение прошлого имперских регионов  / О.И. Журба // Российская империя в исторической ретроспективе / Под ред. И.Т. Шатохина. – Белгород: Изд-во «ГиК», 2013. − Вып.8. – С. 56 – 59.
 7. «Національне» та «регіональне» у модерних репрезентаціях історії українського історіописання // Український гуманітарний огляд. – 2013. – С. 9 – 50.
 8. Коммуникации Владимира Валериановича Данилова, или отечественный гуманитарий ХХ века на дисциплинарных и культурных порубежьях / О.И. Журба,  И.А. Скиба // Мир историка : историографический сборник / [редкол.: В.П. Корзун (отв. ред.), С.П. Бычков (отв. ред.), Н.Н. Алеврас и др.]. – Вып. 9. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. – С. 363 – 392.
 9. Имперский запрос и украинский ответ: Киевская археографическая комиссия как организатор региональной исторической науки // Російська імперія у ХІХ – на початку ХХ ст. Влада і суспільство: механізми взаємодії: збірник наукових статей / під ред. О. Стрілюк, О. Приходьон; автори передмови К. Ячменіхін, Л. Сеніна. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – С. 538 – 556.
 10. Рец на кн.: Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом [Текст]: коллект. моногр. В честь проф. И.М. Савельевой / отв. ред. А.Н. Дмитриев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2012. - 551 с.] // Ab Imperio. - Казань, 2016. - № 4. - С. 305 - 315.

 Навчальні дисципліни проф. О.І. Журби: «Вступ до спеціальності», «Методологія історіографії та джерелознавства», «Історіографія».

 

Comments:

JoomShaper