Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Воронов Віктор Іванович

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти:1992 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету ім. 300-ліття Возз’єднання України з Росією. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 1996 р. Вчене звання доцент отримав 2001 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

21.02.1996 р. «Науковий доробок О.М. Лазаревського в галузі археографії, джерелознавства та історіографії» (07.00.06 - історіографія, спеціальні історичні дисципліни та методи історичного дослідження). Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському державному університеті.

Наукові інтереси.

Історіографія джерелознавства історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Теорія та історія джерелознавства. Українська історіографія. Спеціальні історичні дисципліни.

Основні наукові праці.

Навчальний посібник:

  1. Джерелознавство історії України: навч. посіб. – Д.: ДНУ, 2003. – 229 с.

 

Статті:

  1. Джерелознавчі аспекти в наукових працях О. М. Лазаревського // Дніпропетровський іс­торико-археографічний збірник. Вип. 1. На пошану професора Мико­ли Павловича Ковальського / ред. кол. О. І. Журба (відп. ред.) та ін.– Д., 1997.– С. 200 – 219.
  2. Вітчизняна історіографічна традиція щодо вивчення наукової діяльності та творчого доробку О. М. Лазарев­ського /  В.І.Воронов // Грані. Науково-теоретичний і гро­мад­сько-політичний альманах. – Д., 1999. – №2 (4).– С. 19 – 27.
  3. Місце О. М. Лазаревського в українському історіографічному процесі /  В.І.Воронов // Осягнення історії: зб. наук. праць на по­шану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя.– Острог; Нью-Йорк, 1999.– С. 211 – 228.
  4. Генеалогічні дослідження українських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічний аспект /  В.І.Воронов // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Розвідки з теорії та методології досліджень: міжвуз. зб. наук. праць / ред. кол.: А. Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д., 2008. – С. 72 – 92.
  5. О. М.Лазаревський як історик та археограф /  В.І.Воронов // Український. історичний журнал. – 2009. – № 3.
  6. Опубліковані й архівні історико-бібліографічні праці О. М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Д., 2010. – Вип. 18. – С. 239 – 246.
  7. Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника «Історичні джерела та їх використання /  В.І.Воронов // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Д., 2013. – Вип. 21. – С. 186 – 194.
  8. «Нова хронологія» як міждисциплінарний виклик історикам // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі: міжвуз. зб. наук. праць / ред. кол.: О. І. Журба (відп. ред.) та ін. – Д., 2013. – С. 288 – 301.

10. Внесок Д. І. Багалія у розробку джерелознавчих проблем історії України // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Д., 2014. – Вип. 22.

 

Навчальні дисципліни  доц. В.І. Воронова: «Історичне джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Релігійне джерелознавство», «Методика джерелознавчого дослідження».

Comments:

JoomShaper